Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Resort spraw wewnętrznych planuje wprowadzenie od 1 stycznia 2011 r. nowego, wielofunkcyjnego i biometrycznego dowodu osobistego. Wszystkich, którzy obawiają się ponownej akcji wymiany dowodów, uspokajamy: dokumenty wcześniej wydane zachowają ważność.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt założeń projektu ustawy o dowodach osobistych. Zakłada on, że dowód będzie dokumentem biometrycznym, a więc umożliwiającym identyfikację osoby za pomocą cech fizycznych, zapisanych w postaci elektronicznej na nośniku informatycznym. Cechą biometryczną będzie aktualny (na dzień składania wniosku) wizerunek osoby.

O wydanie dokumentu obywatel będzie mógł wnioskować również w formie elektronicznej, do dowolnej gminy w kraju, a nie tylko do tej, w której stale przebywa. Dowód, wydawany nieodpłatnie, będzie ważny zasadniczo przez 10 lat.

Zniknie adres zameldowania

Nowy dowód osobisty będzie miał dwie warstwy: graficzną i elektroniczną. W dokumencie, którym będziemy posługiwać się przy przy codziennych czynnościach administracyjnych i prawnych, znajdą się następujące dane dotyczące osoby: nazwisko, imię (imiona), nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia (miejscowość), płeć, wizerunek twarzy odpowiadający wymogom biometrii, numer PESEL, obywatelstwo. Nie będzie więc adresu zameldowania.

Część elektroniczna zawierała będzie: dane zawarte w części graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej wraz z informacjami uwierzytelniającymi te dane; dane służące do składania informacji uwierzytelniającej opatrzonej certyfikatem dowodu, dane służące do składania podpisu osobistego opatrzonego certyfikatem osobistym lub certyfikatem ograniczonej identyfikacji oraz wolne miejsce pozwalające na zamieszczenie danych umożliwiających składanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego opatrzonego certyfikatem kwalifikowanym.
W certyfikacie dowodu osobistego znajdą się m.in.: unikalny identyfikator; informacja, że dane stosowane są zgodnie z określoną polityką certyfikacji, seria i numer dowodu, dane służące do weryfikacji informacji uwierzytelniającej, oznaczenie początku i końca okresu ważności certyfikatu. Z kolei certyfikat podpisu osobistego będzie zawierał m.in. imię (imiona), nazwisko oraz numer PESEL osoby składającej podpis osobisty, a także dane służące do weryfikacji podpisu osobistego. Aktywacja certyfikatu dowodu osobistego będzie obowiązkowa. Dokona jej urzędnik w trakcie odbioru dowodu przez obywatela.

Certyfikat podpisu osobistego pełnić będzie dwie podstawowe funkcje: uwierzytelnienie obywatela w systemach teleinformatycznych (tzn. zapewnienie systemów - np. rejestrów, że uzyskały kontakt z konkretną osobą) oraz zapewnienie, że dokumenty przesyłane drogą elektroniczną zostały sporządzone (podpisane) przez konkretną osobę - wyjaśnia MSWiA.
Kiedy urzędnik odmówi wydania

Ustawa wprowadzi instytucję odmowy wydania spersonalizowanego dowodu osobistego w przypadkach, w których fotografia załączona do wniosku składanego drogą elektroniczną, nie będzie aktualna lub nie będzie przedstawiała osoby ubiegającej się o wydanie dowodu. Odmowa wydania dowodu osobistego niezgodnego z prawem lub ze stanem faktycznym oraz stwierdzanie wydania dowodu niezgodnego z prawem - następować będą w drodze decyzji administracyjnej.

Każdy będzie mógł wymienić dowód na nowy

MSWiA chce, by dowód wymieniało się, gdy upłynie jego termin ważności, a także w przypadku: zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego; zmiany wizerunku osoby. Ponadto wymiany dokumentu na nowy będzie mógł zażądać każdy obywatel, który posiada dowód wg obecnego wzoru.
W razie utraty dowodu, jego uszkodzenia, przekazania do gminy (konsulatu) przez osobę trzecią znalezionego dowodu, decyzji o odmowie wydania spersonalizowanego dowodu osobistego na skutek dołączenia do wniosku składanego przez e-mail fotografii nieaktualnej lub nieprzedstawiającej wizerunku osoby ubiegającej się o wydanie dowodu - zostanie wydany nowy dokument w miejsce poprzedniego.

Rejestry

Dane o dowodach będą gromadzone w Rejestrze Dowodów Osobistych - centralnej bazie danych prowadzonej przez szefa MSWiA. Ponadto gmin będą mogły prowadzić własne rejestry w postaci elektronicznej.

Dokumentacja dowodowa będzie przechowywana przez 10 lat, licząc od 1 stycznia roku następnego od daty zgonu posiadacza dowodu, a następnie będzie mogła zostać zniszczona, pod warunkiem uzyskania zgody dyrektora miejscowo właściwego archiwum państwowego. Nieodebrane dowody osobiste, po upływie sześciu miesięcy od daty wydania, będą przechowywane w kopercie dowodowej.

Lista unieważnionych dowodów w internecie

Ustawa określi też zasady udostępniania danych z rejestrów. Przykładowo, Minister SWiA na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w postaci pisemnej lub elektronicznej, będzie wydawał zaświadczenie zawierające pełny odpis jej przetwarzanych danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie będzie przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w postaci pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Przewidziano ponadto udostępnianie danych z rejestrów poprzez teletransmisję w dwóch trybach - pełnej i ograniczonej teletransmisji - oba o charakterze ciągłym: podmiot, na jednorazowy wniosek, uzyskuje stały dostęp do rejestrów. W stosunku do obecnych przepisów zmniejszony zostanie katalog uprawnionych do bezpośredniego dostępu do danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych - będą to wyłącznie organy czy służby, którym dane z bazy będą niezbędne do prowadzenia postępowań dotyczących dowodu osobistego (przede wszystkim związanych ze śledztwem czy dochodzeniem).

Wprowadzony zostanie zbiór obejmujący serie i numery wszystkich unieważnionych dowodów osobistych. Będzie on publikowany na stronie internetowej Ministra. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa obrotu prawnego, w tym utrudnienie dokonywania kradzieży tożsamości.
Po wejściu w życie nowych przepisów dowód osobisty przestanie być kawałkiem plastiku, którego okazania żąda Policja, notariusz albo bank. Stanie się narzędziem ułatwiającym życie we współczesnym zinformatyzowanym świecie - zapewnia resort spraw wewnętrznych.