Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Międzynarodowa współpraca w zakresie świadczenia usług będzie się odbywała z wykorzystaniem Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI). W przypadku jego niedostępności będzie można wykorzystać inne środki komunikacji, np. elektronicznej.

Organizację modułu systemu IMI oraz sposób współpracy pomiędzy jego uczestnikami określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego zakresu współpracy międzynarodowej w zakresie świadczenia usług (Dz. U. Nr 8 poz. 33). Akt opublikowano 11 stycznia 2011 r. Wejdzie w życie 26 stycznia 2011 r.

Zgodnie z przepisami współpraca ma się odbywać z wykorzystaniem udostępnionego przez Komisję Europejską teleinformatycznego Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym - IMI (Internal Market Information System) . W przypadku braku dostępu do systemu IMI współpraca międzynarodowa powinna odbywać się z wykorzystaniem innych środków komunikacji, w szczególności środków komunikacji elektronicznej.

Współpraca będzie polegała m.in. na wymianie informacji dotyczących usługodawców i świadczonych przez nich usług oraz przeprowadzaniu kontroli ich działalności. Wykonujące te zadania organy będą pełniły funkcje instytucji właściwej, instytucji powiązanej, koordynatora delegowanego lub koordynatora alertu. Organ pełniący funkcję instytucji właściwej będzie np. występował z wnioskiem o udzielenie informacji lub przeprowadzenie kontroli usługodawcy do właściwego organu z innego państwa członkowskiego lub udzielał takich informacji na wniosek organu z innego państwa. Będzie też podejmował działania niezbędne do usunięcia zagrożenia, które stwarza działalność usługodawcy. Instytucja powiązana nie będzie brała udziału w wymianie informacji, ale będzie miała prawo wglądu do wymienianych w ramach IMI danych.

Funkcję koordynatora delegowanego będzie pełnił organ posiadający kompetencje o charakterze kontrolnym lub nadzorczym wobec podległych mu właściwych instytucji. Do jego zadań będzie należało monitorowanie i koordynowanie realizacji zadań instytucji właściwych oraz zapewnienie im przeszkolenia w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI. Natomiast koordynator alertu będzie przekazywał informacje o działalności usługodawcy oraz zapewniał przeszkolenie podległych mu instytucji w zakresie sposobu korzystania i obsługi systemu IMI.
Przepisy określają również zadania Ministra Gospodarki, który będzie monitorował i koordynował współpracę międzynarodową.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.