Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Wprowadzony np. zostanie zaawansowany podpis elektroniczny - przewiduje poselski projekt nowelizacji. Będzie to podpis elektroniczny spełniający następujące wymogi:

  • jest jednoznacznie przyporządkowany podpisującemu
  • umożliwia identyfikację podpisującego
  • stworzony jest za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod swoją wyłączną kontrolą
  • jest powiązany z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest wykrywalna.

Projektodawcy argumentują, że dzięki nowemu rodzajowi podpisu znacznie poszerzy się katalog różnego rodzaju podpisów elektronicznych, o różnym poziomie zapewnienia integralności podpisywanych danych oraz autentyczności podpisującego.

Podpis osobisty i pieczęć

Pojawi się też osobisty podpis elektroniczny - służący z założenia do komunikacji obywateli z podmiotami realizującymi zadania publiczne. Pozwoli on na wprowadzenie bezpiecznego i jednolitego sposobu uwierzytelniania dokumentów w kontaktach z podmiotami publicznymi - twierdzą twórcy projektu.

Projekt przewiduje też wprowadzenie pieczęci elektronicznej, będącej zaawansowanym podpisem elektronicznym, jako uzupełniającą dla stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego w biznesie. Najważniejszym przykładem zastosowania takiej pieczęci będzie masowe wystawianie e-faktur; umożliwi to przedsiębiorcom uzyskanie znacznych korzyści ekonomicznych przez zmniejszenie kosztów wystawiania i doręczania faktur papierowych w tradycyjny sposób, w wielkiej skali - czytamy w uzasadnieniu projektu.

W dowodzie certyfikat podpisu

W projekcie znalazły się zapisy dotyczące zmian w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych. W mikroprocesorze dowodu osobistego znaleźć się mają m.in. certyfikat podpisu osobistego oraz dane do składania elektronicznego podpisu osobistego. W mikroprocesorze mają być zamieszczane:

  • dane osobowe (indywidualne) zawarte w części graficznej dowodu wraz z danymi uwierzytelniającymi te dane
  • certyfikat dowodu oraz dane służące do jego identyfikacji i uwierzytelniani w systemach teleinformatycznych
  • certyfikat podpisu osobistego oraz dane do składania elektronicznego podpisu osobistego
  • certyfikat ograniczonej identyfikacji
  • dane służące do uwierzytelnienia posiadacza dowodu w systemach teleinformatycznych z wykorzystaniem tego certyfikatu.


W dowodzie osobistym będą mogły być umieszczane dane do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego wraz z kwalifikowanym certyfikatem służącym do weryfikacji tego podpisu. Zdaniem twórców projektu pozwoli to upowszechnieniu tego rodzaju podpisu i znacznego obniżenia kosztów jego wydawania. Przypomnijmy jednak, że kształt nowych dowodów osobistych określa ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r., która wejdzie w życie 1 lipca 2011 r.

Elektroniczne faktury

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych (druk nr 3768) wraz z uzasadnieniem znajduje się na http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/3768.htm.