Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Minister Finansów określił zasady przeprowadzania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego w odniesieniu do sprzętu i wyposażenia jednostek wojskowych. Kontrole będą wykonywane w sytuacji, gdy zidentyfikowano ryzyko wystąpienia nieprawidłowości.

Regulacje dotyczące kontroli zostały zebrane w rozporządzeniu z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu i warunków wykonywania kontroli okrętów wojennych i wojskowych statków powietrznych oraz wyposażenia i sprzętu jednostek wojskowych, a także wyposażenia i sprzętu jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 30). Akt wszedł w życie 26 stycznia 2011 r.

Zgodnie z przepisami, w przypadku gdy przywóz lub wywóz towarów dokonywany jest przez jednostkę uprawnioną na warunkach określonych w akcie uprawniającym, kontrole przeprowadza się w zakresie niezbędnym dla ustalenia tożsamości towaru oraz skuteczności sprawowania dozoru celnego. Kontrola okrętu wojennego lub wojskowego statku powietrznego jednostki uprawnionej wojsk obcych odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z właściwym organem uprawnionym do wyrażania zgody na wejście okrętu wojennego na polskie morskie wody wewnętrzne albo przekroczenie przez wojskowy statek powietrzny granicy państwowej i lot w przestrzeni powietrznej RP. Kontrola jednostki uprawnionej Sił Zbrojnych RP odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z dowódcą tej jednostki, a w przypadku okrętów wojennych - z Dowódcą Marynarki Wojennej. W innych przypadkach kontrola odbywa się po uzgodnieniu jej zakresu i sposobu przeprowadzenia z polskim organem wojskowym właściwym w sprawach dotyczących koordynacji przemieszczania i pobytu wojsk na terytorium RP.

Podczas kontroli mogą być wykonywane następujące czynności kontrolne:

  • weryfikacja danych umieszczonych w zgłoszeniu celnym przez ich porównanie z innymi dokumentami dotyczącymi towarów, w tym sprawdzanie autentyczności dokumentów
  • dokonywanie oględzin
  • przeprowadzanie rewizji jednostki uprawnionej, za zgodą i w obecności właściwego prokuratora wojskowego
  • porównanie ilości, rodzaju i stanu towaru z danymi zawartymi w dokumentach dotyczących towaru.