Biometria - (nie)bezpieczeństwo

Biometryczne systemy zabezpieczeń
Kontrola dostępu do pomieszczeń (KD)
Rejestracja czasu pracy (RCP)
Nowoczesne techniki zabezpieczeń
Nieskuteczne systemy kontroli dostępu
Szyfrowanie, deszyfracja, podrabianie odcisku palca
Bezpieczeństo systemów kontroli dostępu
Rozpoznawanie twarzy

Egzaminy na pierwszy stopień podoficerski i chorążego w Biurze Ochrony Rządu przeprowadzać będzie komisja egzaminacyjna, powołana przez Szefa BOR. Do egzaminu na pierwszy stopień podoficerski dopuszczony zostanie funkcjonariusz w służbie przygotowawczej i stałej, który posiada stopień szeregowego lub starszego szeregowego, co najmniej roczny staż na zajmowanym stanowisku służbowym oraz dobrą opinię służbową. Do testu na chorążego będzie mógł przystąpić funkcjonariusz w stopniu co najmniej sierżanta, z minimum trzyletnim stażem na zajmowanym stanowisku służbowym oraz posiadający opinię służbową wzorową albo bardzo dobrą. Każdy z egzaminów będzie się składał z trzech części: teoretycznej; strzeleckiej; sprawdzającej sprawność fizyczną. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z każdej części egzaminu, czyli dostatecznej (3), dobrej (4) lub bardzo dobrej (5). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania egzaminów na pierwszy stopień podoficerski lub pierwszy stopień chorążego w Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 257 poz. 1543) obowiązuje od 14 grudnia br.